Building Committee (2014)                                                                           Building Committee (2015)


1. U Nei Dun ( leader )                                                                                        1. Pa Nei Dun (Leader)

2. Pa No                                                                                                                  2. Pa Tha No

3. Kim Khaw Ling                                                                                                 3. Pa Kim Khaw Ling

4. Lal Mawi                                                                                                             4. Tv. Lal Mawi

5. Sang Khaw Ling                                                                                                 5. Pa Thawng Ceu

                                                                                                                                  6. Pa Tsong Za Ling (Sumkil)

                                                                                                                                   7. Pa Sang Khaw Ling (Record tu)